หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

ที่
รูปภาพ
ชื่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
สถานที่
60
  
บ้านอิงดอย
59
  
บ้านอิงดอย
58
  
บ้านอิงดอย
57
  
บ้านอิงดอย
56
  
บ้านอิงดอย
55
  
บ้านอิงดอย
54
  
บ้านอิงดอย
53
  
บ้านอิงดอย
52
  
บ้านอิงดอย
51
  
บ้านอิงดอย
50
  
บ้านอิงดอย
49
  
บ้านร่องบอน
48
  
บ้านร่องบอน
47
  
บ้านร่องบอน
46
  
บ้านร่องบอน
45
  
บ้านร่องบอน
44
  
บ้านร่องบอน
43
  
บ้านร่องบอน
42
  
บ้านร่องบอน
41
  
บ้านร่องบอน
40
  
บ้านร่องบอน
39
  
บ้านร่องบอน
38
  
บ้านร่องบอน
37
  
บ้านร่องบอน
36
  
บ้านร่องบอน
35
  
บ้านร่องบอน
34
  
บ้านร่องบอน
33
  
บ้านวังชมภู
32
  
บ้านวังชมภู
31
  
บ้านวังชมภู
30
  
บ้านวังชมภู
29
  
บ้านวังชมภู
28
  
บ้านวังชมภู
27
  
บ้านวังชมภู
26
  
บ้านวังชมภู
25
  
บ้านวังชมภู
24
  
บ้านวังชมภู
23
  
บ้านวังชมภู
22
  
บ้านวังชมภู
21
  
บ้านวังชมภู
20
  
บ้านวังชมภู
19
  
บ้านวังชมภู
18
  
บ้านวังชมภู
17
  
บ้านฝั่งตื้น
16
  
บ้านฝั่งตื้น
15
  
บ้านฝั่งตื้น
14
   ข้าวตอก
บ้านฝั่งตื้น
13
   การปั่นฝ้าย
บ้านฝั่งตื้น
12
  
บ้านฝั่งตื้น
11
  
บ้านฝั่งตื้น
10
  
บ้านฝั่งตื้น
9
   ประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง
บ้านฝั่งตื้น
8
   พิธีการเลี้ยงผีปู่ย่า
บ้านฝั่งตื้น
7
   ประเพณีสงกรานต์
บ้านฝั่งตื้น
6
   พิธีการฮ้องขวัญ
บ้านฝั่งตื้น
5
   พิธีส่งเคราะห์
บ้านฝั่งตื้น
4
   พิธีสรงน้ำพระธาตุวัดนันทาราม
บ้านฝั่งตื้น
3
   พิธีดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่
บ้านฝั่งตื้น
2
   พิธีทำบุญเลี้ยงใจ๋บ้าน
บ้านฝั่งตื้น
1
   พิธีถวายเจ้านายหลวง
บ้านฝั่งตื้น

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน