หน้าแรก | บริบทตำบลม่วงคำ | บริบทบ้านฝั่งตื้น | บริบทบ้านวังชมภู | บริบทบ้านอิงดอย | บริบทบ้านร่องบอน

บริบทบ้านวังชมภู

ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บริบทบ้านวังชมภู

          เดิมทีหมู่บ้านอิงดอยเป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัย นับได้ว่าเป็นชุมชนขนาดเล็ก อยู่ในเขตป่าไม้ 1 และป่าไม้ 2 เป็นเขตหมู่บ้านสันต้นแหน ต. แม่เย็น อ. พาน จ. เชียงราย ต่อมานายสุบิน วิชัยคำ และคณะกรรมการในหมู่บ้านได้ทำหนังสือส่งถึงนายอำเภอพาน เพื่อของแยกหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ต่อจากนั้นคณะกรรมการในหมู่บ้านได้รับหนังสือตอบรับจากนายอำเภอพาน อนุมัติการขอแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 7 มาเป็นหมู่บ้านอิงดอย หมู่ที่10 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 มีนายอุดม กิติมา เป็นผู้ใหญ่บ้าน นายสวัสดิ์ ใจหล้า และนายสมพงษ์ เครือคำ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสุบิน และ นายธน นวรัตน์ เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นในปีนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2548 หมู่บ้านเริ่มก่อสร้างสำนักสงฆ์ ศาลาพระประธานขึ้นมาหนึ่งหลัง โดยมีผู้ใจบุญร่วมทำบุญ จนมีอาคารโรงเก็บของ (โรงครัว) และมีงบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น มาสมทบช่วยในการก่อสร้าง อคารอเนกประสงค์ขึ้นมาอีกหนึ่งหลัง ด้วยแรงศรัทธาของผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวบ้านอิงดอย จึงมีศรัทธาผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนมากสร้างกุฏิในแก่พระสงฆ์บ้านอิงดอยในปี พ.ศ. 2550 (เดิมทีเป็นกุฏิไม้ไผ่) ต่อมามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ในปลายปี พ.ศ. 2551 ผู่ใหญ่บ้านคนใหม่ชื่อ นายช่วย กิติมา โดยมีนายอภิวัฒน์ หล้าคำ และนางกาญจนาพร นรรัตน์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายธน นรรัตน์ และ นางวิพา ใจอารีย์ เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น พร้อมมีนายสุบิน วิชัยคำ เป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกฝ่ายในชุมชนเริ่มก่อสร้างพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่พร้อมรับสร้างศาลาเพิ่มขึ้นที่เนินเขาสำนักสงฆ์บ้านอิงดอย และมีศรัทธาผู้ใจบุญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ ปัจจุบันนายอุดม กิติมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยหมู่บ้านอิงดอยประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักซึ่งได้แก่ อาชีพทำนา และสวนสับปะรด หมู่บ้านอิงดอยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2000 ตารางกิโลเมตร มีเขตป่าชุมชน 501 ไร่

          ปัจจุบันหมู่บ้านอิงดอย หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีประชากรในครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย 80 คน หญิง 93 คนมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กับหมู่บ้าน คือน้ำตกปูแกง คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ปลูกสับปะรด เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย และต้นยางพารา พื้นที่ทำกินของคนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง


หน้าแรก | บริบทตำบลม่วงคำ | บริบทบ้านฝั่งตื้น | บริบทบ้านวังชมภู | บริบทบ้านอิงดอย | บริบทบ้านร่องบอน


CRRU Biodiversity © 2018    |   สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน