ข้อมูลโครงสร้างป่าพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมพู

ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลข้อมูลโครงสร้างป่า พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมพู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

          จากการดำเนินการสำรวจข้อมูลไม้ต้นในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอน หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงคำ และป่าชุมชนบ้านอิงดอย หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยได้ทำการสำรวจตัวแทนสภาพป่าในพื้นที่ป่าชุมชนทั้งสิ้นจำนวน 7 แปลง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอน จำนวน 4 แปลง เก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าเต็งรังจำนวน 2 แปลง ป่าเบญจพรรณ จำนวน 1 แปลง และป่าดิบแล้ง จำนวน 1 แปลง มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้

          ป่าชุมชนบ้านร่องบอนมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเต็งรังฟื้นตัว ผสมด้วยป่าเบญจพรรณป่าไผ่ และป่าดิบแล้งบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ คณะศึกษาได้ทำการสำรวจข้อมูลไม้ต้นโดยการวางแปลงเก็บข้อมูลไม้ต้นของพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 4 แปลง ประกอบด้วย ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง โดยทำการวางแปลงขนาด 20 x 50 เมตร เพื่อเก็บข้อมูลไม้ต้นและดำเนินกาคำนวณค่า ดัชนีความสำคัญ(Importance Value Index) มีข้อมูลโดยสรุปดังนี้

 

หน้าแรก | บริบทตำบลม่วงคำ | บริบทบ้านฝั่งตื้น | บริบทบ้านวังชมภู | บริบทบ้านอิงดอย | บริบทบ้านร้องบอน


CRRU Biodiversity © 2018    |   สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน