หน้าแรก | บริบทตำบลม่วงคำ | บริบทบ้านฝั่งตื้น | บริบทบ้านวังชมภู | บริบทบ้านอิงดอย | บริบทบ้านร่องบอน

บริบทบ้านร่องบอน

ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บริบทบ้าร่องบอน

          เดิมหมู่บ้านร่องบอนและหมู่บ้านฝั่งตื้นเป็นหมู่บ้านเดียวกัน มีประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเหมือนกัน เดิมทีหมู่บ้านร่องบอนเป็นป่าร้าง แต่มีความอุดมสมบูรณ์ พ่ออุ้ยเก๊า เตจ๊ะ พ่ออุ้ยเป็ง แม่อุ้ยฝาง ได้ย้ายอพยพมาจากจังหวัดลำพูน มาอาศัยและสร้างบ้านบริเวณนี้ โดยตั้งชื่อที่ดินของตนว่า นาบก ได้มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีทายาทสืบสกุลมาจนถึงปัจจุบัน โดยภาษาผู้ที่เป็นลูกหลานผู้อพยพมาเมื่อในอดีตจะใช้ภาษาพื้นเมืองของชาวลำพูน ที่เรียกว่าภาษายองหรือภาษาลื้อในการสื่อสาร จนถึงปัจจุบันคนในหมู่บ้านบางส่วนยังใช้ภาษายองและภาษาลื้ออยู่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 หมู่บ้านร่องบอนได้แยกออกจากหมู่บ้านฝั่งตื้น มีผู้นำหมู่บ้านคนแรกคือ นางปราณี ราชคม ในหมู่บ้านมีพระธาตุที่เป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ ก่อสร้างโดยครูบาศรีวิชัยเป็นผู้บุกเบิก และชาวบ้านในหมู่บ้านรวมแรงรวมใจกันสร้างขึ้น ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นที่เคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบัน

          ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หมู่บ้านร่องบอนมี 98 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 390 คน คนในหมู่บ้านมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งเป็น
            1. เกษตรกรประมาณ 90 % โดยชาวบ้านทำการเกษตรได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว
            2. ค้าขาย 1 %
            3. รับราชการ 1 %
            4. รับจ้างทั่วไป 8 %
            5. ช่างเฟอนิเจอร์จากไม้ไผ่ 1 %
            โดยชาวบ้านส่วนใหญ่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในหมู่บ้านและพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง


หน้าแรก | บริบทตำบลม่วงคำ | บริบทบ้านฝั่งตื้น | บริบทบ้านวังชมภู | บริบทบ้านอิงดอย | บริบทบ้านร่องบอน


CRRU Biodiversity © 2018    |   สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน