ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


     ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และทางภูมิศาสตร์ GIS สำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาต่อยอด พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย.

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษา สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การประโยชน์และการอนุรักษ์ของชุมชนในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำห้วยชมภู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และทางภูมิศาสตร์ GIS
3. เพื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนอย่างมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อเสนอรูปแบบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนอย่างมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          มีฐานข้อมูลชนิดพันธุ์พืช สัตว์ วัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาในระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และทางภูมิศาสตร์ GIS สำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาต่อยอด มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้ำของกลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบเอกสารความรู้ และสื่อ และบทเรียนท้องถิ่นในทุกระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการสืบทอด และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศต้นน้ำ ระบบนิเวศวนเกษตร ของชุมชนลุ่มน้ำห้วยชมภู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอเป็นแนวนโยบาย และขยายผลในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ และการศึกษาวิจัยต่อยอดในปีต่อไป

ระบบนิเวศพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู

Image

บริบทตำบลม่วงคำ

     สภาพโดยทั่วไป เป็นที่ราบกว้างมีภูเขาและป่าโปร่ง พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ทำนา
     อาชีพหลัก ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ได้แก่ เกษตรกรรม ทำนา ทำสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์
     อาชีพเสริม ซึ่งมีทุกหมู่บ้าน ได้แก่ จักสาน อาชีพตัดเย็บผ้า รับจ้างและค้าขาย ส่วนใหญ่มีอาชีพรายได้ค่อนข้างมั่นคง

Read More

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย.

โดย สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

The Study of Biodiversity, Culture and Wisdom for Conservation and Sustainable used in Huai Chomphu watershed.

by The Insitute of Biodivesity & Environment for Local and ASEAN Development, CRRRU.


Image

บริบทบ้านฝั่งตื้น

บ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนาและรับจ้างทั่วไป

>>>Read More<<<

Image

บริบทบ้านวังชมภู

บ้านวังชมภู อ.พาน จ.เชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ทำนาและหาของป่า

>>>Read More<<<

Image

บริบทบ้านอิงดอย

บ้านอิงดอย เป็นชุมชนขนาดเล็ก อยู่ในเขตป่าไม้ 1 และป่าไม้ 2 ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร

>>>Read More<<<

Image

บริบทบ้านร่องบอน

บ้านร่องบอน ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย ได้อพยพมาจากจังหวัดลำพูน ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรและเลี้ยงปลา

>>>Read More<<<

ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ฐานข้อมูลพรรณไม้ลุ่มน้ำห้วยชมภู | ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำห้วยชมภู | โครงสร้างป่าพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมพู | ระบบนิเวศลุ่มน้ำห้วยชมพ

Image

ข้อมูลพรรณไม้บ้านฝั่งตื้น

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus Vahl
ชื่อพื้นเมือง : เหงือกปลาหมอ
ชื่อไทย : เหงือกปลาหมอ

ข้อมูลพรรณไม้บ้านวังชมภู

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees
ชื่อพื้นเมือง : ฟ้าทะลายโจร
ชื่อไทย : ฟ้าทะลายโจร

ข้อมูลพรรณไม้บ้านอิงดอย

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau
ชื่อพื้นเมือง : พญายอ
ชื่อไทย : พญาปล้องทอง

ข้อมูลพรรณไม้บ้านร่องบอน

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl
ชื่อพื้นเมือง : เสลดพังพอน
ชื่อไทย : เสลดพังพอน

ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา | ระดับอุดมศึกษา | สำหรับประชาชนทั่วไป

Image

ระดับประถมศึกษา

บทเรียนออนไลน์ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

>>>Read More<<<

Image

ระดับมัธยมศึกษา

บทเรียนออนไลน์ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมพู สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

>>>Read More<<<

Image

ระดับอุดมศึกษา

บทเรียนออนไลน์ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

>>>Read More<<<

Image

สำหรับประชาชนทั่วไป

บทเรียนออนไลน์ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยชมภู สำหรับประชาชนทั่วไป


>>>Read More<<<