บทเรียนออนไลน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

บทเรียนออนไลน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน | คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน | ขั้นตอนการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพได้
2. บอกวิธีการการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพได้
3. บอกผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนได้
5. สามารถบอกแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
CRRU Biodiversity © 2018    |  สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน