บทเรียนออนไลน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


ความหลากหลายทางชีวภาพ

บทเรียนออนไลน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน | คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน | ขั้นตอนการเรียนรู้

ระดับชั้นประถมศึกษา

บทเรียนออนไลน์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

บทเรียนออนไลน์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ระดับชั้นอุดมศึกษา

บทเรียนออนไลน์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับประชาชนทั่วไป

บทเรียนออนไลน์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพได้
2. บอกวิธีการการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพได้
3. บอกผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนได้
5. สามารถบอกแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
img01
img01
img01
img01
img01
img01

ความหลากหลายทางชีวภาพ

          ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญต่อโลกของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ในหลายแง่มุม มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลในโลกของสิ่งมีชีวิต


การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

          การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การคำนึงถึงเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนยังมีการกตระหนักถึงน้อยมาก เพราะการสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ยังไม่ชัดเจนให้กับคนทุกระดับ คนที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยยังคงใช้ทรัพยากรป่าไม้ พรรณพืชป่าในการดำรงชีพ ซึ่งแตกต่างไปจากสังคมเมือง ดังนั้น หากไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะพรรณพืชพื้นเมืองที่นำมาใช้ประโยชน์อาจหมดหรือสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและจากโลกนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ใช้อย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของชุมชน

          การมีส่วนร่วม (participation) คือ การเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มพัฒนาและปฏิบัติ รวมกันไ ที่ทำโดยกลุ่ม ผู้นำชุมชน หรือกระทำผ่านองค์กร (organization) ดังนั้น ผู้นำชุมชน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวนำให้บรรลุถึงความต้องการหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ประโยชน์ของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

          เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภคเป็นอาหาร และเป็นแหล่งผลิตยาที่สำคัญ พืชสมุนไพรจากป่าในธรรมชาติหลายชนิดนำมาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการนำมาสกัดเป็นตัวยาที่ใช้สำหรับรักษาโรค และเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อนำมาทำเป็นอาหารและใช้ประโยชน์ในครัวเรือน พัฒนาผลผลิตจากป่าเป็นสินค้าส่งออก